OM KLUBBEN

Här är klubbens registerbeskrivning i enlighet med den nya förordningen GPDR

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Ekenäs fotoklubb r.f.
Webbadress: ekenasfotoklubb.org.
E-postadress: ekenasfotoklubb@gmail.com

Medlemsregistrens ändamål och den lagliga grunden
Ekenäs fotoklubb upprätthåller register över sina medlemmar. Medlemsregistrens ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Registren är:

a) Medlemsregister för utskick av medlemsinformation. Registret innehåller medlemmars namn och e-postadress. Lagras i e-postprogram under ”Kontakter” på ordförandes dator.
b) Medlemsregister för registrering och bokföring av medlemsavgifter. Innehåller medlemmars namn och notering om huruvida medlemsavgiften är betald. Lagras som Word-fil på ordförandes dator.
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens ordförande och styrelse samt kassör och bokförare. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utanför föreningen.
Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.